Artikelen over: Algemeen

Gedragsregels

Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse- of
andere op Opdrachtgever of PC Patrol van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of
om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

Het is (of dit nu legaal is of niet) de Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de
Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van
derechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of
uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen
de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te
kunnen verdedigen;
onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
kinderpornografie, pornografisch of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om
anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder
geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van
persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen
ongewenste communicatie;
hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat
onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is toegestaan voor zover dit
geen overlast of andere overtreding van deze Algemene Voorwaarden oplevert.

Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade
toe te brengen aan systemen of netwerken van PC Patrol of overige klanten. Het is Opdrachtgever
verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van PC Patrol, op te starten
waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks PC Patrol, haar klanten of
internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

Indien naar het oordeel van PC Patrol hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het
functioneren van de computersystemen of het netwerk van PC Patrol of derden en/of van de
dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere
gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen,
Trojans en vergelijkbare software, is PC Patrol gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij
redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Wanneer PC Patrol een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf
constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal PC Patrol Opdrachtgever zo snel mogelijk op de
hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie
geven, waarna PC Patrol zal besluiten hoe te handelen.

Indien PC Patrol van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het
betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit
technisch onmogelijk blijkt, in welk geval PC Patrol een backup zal maken). PC Patrol zal zich
inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. PC Patrol zal Opdrachtgever zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

PC Patrol is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

Hoewel PC Patrol ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na
klachten over Opdrachtgever, is PC Patrol nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg
van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Bijgewerkt op: 12/11/2022

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!